• Revitalizace průmyslového brownfields

  Revitalizace průmyslového brownfields

   
 • Využití průmyslového dědictví

  Využití průmyslového dědictví

   
 • Měkké faktory rozvoje

  Měkké faktory rozvoje

   
 • Kvalita života

  Kvalita života

   
 • Doprava jako součást města

  Doprava jako součást města

   

Úvod

Centrum městského a regionálního managementu bylo vytvořeno za účelem efektivnějšího řešení vědecko-výzkumných projektů. Je institucionální součástí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity a je tvořeno jejími členy. Vznik centra představuje určitou reakci na potřeby společenské praxe a aktuální trendy v územním rozvoji v rámci České republiky. Centrum městského a regionálního managementu spolupracuje se zahraničními subjekty podobného zaměření.

Vědeckovýzkumná činnost Centra městského a regionálního managementu

 • Základní výzkum rozvinutosti/nerozvinutosti různých typů regionů (a lokalit) a výzkum příčin regionálních disparit. Základní výzkum dílčích aspektů lokálního a regionálního rozvoje, zejména problematika restrukturalizace a modernizace; deindustrializace a reindustrializace; urbanizace, suburbanizace, reurbanizace; environmentálních změn; terciarizace a turismu; integrovaných dopravních systémů; pracovních migrací a fungování přeshraničních trhů práce aj.
 • Základní a aplikovaný výzkum řízení rozvoje (a) zaostalých či (b) starých průmyslových regionů, zejména Ostravska a Moravskoslezského regionu (či Severomoravského regionu po integraci Jesenicka) prostřednictvím aplikace marketingového managementu jako inovativního konceptu řízení rozvoje územních jednotek. Výzkum inovativních konceptů managementu územního rozvoje – hlavně inovativně orientovaného plánování.
 • Výzkum role institucí v lokálním a regionálním rozvoji, jakož i intenzivní výzkum role subjektů privátního sektoru v lokálním a regionálním rozvoji.
 • Ekonomické, sociální, fyzické a funkční aspekty problematiky „smršťujících se měst“ (shrinking cities)
 • Urbánní governance se zvláštním zřetelem na proces regenerace v kontextu starých průmyslových regionů
 • Kreativní odvětví a kulturní regenerace
 • Měkké faktory regionálního rozvoje
 • Regionální inovační systémy, klastry, globální produkční řetězce

Aktuality