Aktuality

06. 12. 2019

Workshop v rámci TAČR Budoucnost venkova v ČR

19. listopadu se v Ostravě uskutečnil mezinárodní workshop v rámci projektu TAČR „Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie“. Během něho jsme kriticky diskutovali příčiny a důsledky nekoordinovaného rozvoje zástavby širších příměstských oblastí (tzv. proces peri-urbanizace), jakož i jejich dopady na životní prostředí a ekosystémové služby.

Problematika peri-urbanizace se projevuje jak v rovině ekonomických a sociálních dopadů, tak také v negativních dopadech na krajinu a životní prostředí. V peri-urbánní zóně Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí se potýkáme především s výraznou ztrátou orné půdy, která je doprovázena intenzivní výstavbou, navyšováním dopravních toků a nadměrným čerpáním podzemních vod.

Mezinárodního workshopu se zúčastnili kolegové z Martin Luther University v Halle i zástupci místních samospráv. Z diskuze vyplynulo, že pro redukci negativních dopadů peri-urbanizace je nezbytné brát zřetel například na kvalitu veřejných prostranství, dostupné bydlení a kvalitní dopravu. Shoda taktéž panovala na tom, že problémy peri-urbanizace je nutné řešit prostřednictvím integrovaných opaření, které přesahují administrativní hranice obcí.

Výstupy workshopu přispějí ke specifikaci hlavních aktivit pro projekt MSCA-RISE, který pomůže vytvořit silné a konkurence schopné konsorcium pro některou z budoucích výzev pro projekty Horizon.

28. 11. 2019

Dr. Slach se zúčastnil sympozia o smršťujících se městech pořádaným Institut d'urbanisme de Paris

Dr. Ondřej Slach z KSG OU a doc. Jaroslav Koutský z UJEP se na pozvání Institut d'urbanisme de Paris při L'Université Paris-Est Créteil zúčastnili sympozia věnovanému výměně mezinárodních znalostí a zkušeností ve výzkumu smršťujícím se měst. Ve své více než 80 minutové prezentaci představili a kriticky zhodnotili proces transformace měst ve střední Evropě, přičemž proces smršťování demonstrovali na příkladu města Ostravy. Další příspěvky byly zaměřeny především na příklady ze Spojených států Amerických. Kupříkladu Joseph Schilling z Urban Institute (Washington), představil příklady využití zeleně pro prázdné prostory vzniklé po demolicích ve Filadelfii, Clevelandu nebo Detroitu.  Brent D Ryan (Massachusetts Institute of Technology) diskutoval přínosy a limity demolic a „optimalizace velikosti“ (tzv. rightsizing) na příkladu měst Flint a Youngstown. Přestože města ve střední Evropě nedosahují ani zdaleka takových populačních ztrát jako města ve Spojených státech Amerických, lze i zde nalézt bohatou inspiraci pro řešení výzev spojených s tímto procesem i v našem kontextu.

22. 11. 2019

Bilaterální workshop o peri-urbanizaci ve funkčním Ostravském regionu

19. listopadu se v Ostravě uskutečnil mezinárodní workshop v rámci projektu TAČR „Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie“. Během něho jsme kriticky diskutovali příčiny a důsledky nekoordinovaného rozvoje zástavby širších příměstských oblastí (tzv. proces peri-urbanizace), jakož i jejich dopady na životní prostředí a ekosystémové služby.
Problematika peri-urbanizace se projevuje jak v rovině ekonomických a sociálních dopadů, tak také v negativních dopadech na krajinu a životní prostředí. V peri-urbánní zóně Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí se potýkáme především s výraznou ztrátou orné půdy, která je doprovázena intenzivní výstavbou, navyšováním dopravních toků a nadměrným čerpáním podzemních vod.
Mezinárodního workshopu se zúčastnili kolegové z Martin Luther University v Halle i zástupci místních samospráv. Z diskuze vyplynulo, že pro redukci negativních dopadů peri-urbanizace je nezbytné brát zřetel například na kvalitu veřejných prostranství, dostupné bydlení a kvalitní dopravu. Shoda taktéž panovala na tom, že problémy peri-urbanizace je nutné řešit prostřednictvím integrovaných opaření, které přesahují administrativní hranice obcí.
Výstupy workshopu přispějí ke specifikaci hlavních aktivit pro projekt MSCA-RISE, který pomůže vytvořit silné a konkurence schopné konsorcium pro některou z budoucích výzev pro projekty Horizon.

22. 11. 2019

Sympozium o smršťujících se městech v Paříži

Dr. Ondřej Slach a doc. Jaroslav Koutský z UJEP se na pozvání Institut d'urbanisme de Paris při L'Université Paris-Est Créteil zúčastnili sympozia věnovanému výměně mezinárodních znalostí a zkušeností ve výzkumu smršťujícím se měst. Ve své více než 80 minutové prezentaci představili a kriticky zhodnotili proces transformace měst ve střední Evropě a proces smršťování demonstrovali na příkladu města Ostravy. Další příspěvky byly zaměřeny především na příklady ze Spojených států Amerických. Joseph Schilling z Urban Institute (Washington), představil příklady využití zeleně pro prázdné prostory vzniklé po demolicích ve Filadelfii, Clevelandu nebo Detroitu.  Brent D Ryan (Massachusetts Institute of Technology) diskutoval přínosy a limity demolic a „optimalizace velikosti“ (rightsizing) na příkladu měst Flint a Youngstown. Přestože města ve střední Evropě nedosahují ani zdaleka takových populačních ztrát jako města ve Spojených státech Amerických, lze i zde nalézt bohatou inspiraci pro řešení výzev spojených s tímto procesem i v našem kontextu. 

01. 08. 2019

Aktuální publikační činnost CMRM

V červenci 2019 se podařilo zhodnotit dlouhodobé výzkumné aktivity členů CMRM v podobě 3 impaktovaných článků. 

Jedná se o texty: 

Jan Ženka, Ondřej Slach & Adam Pavlík (2019) Economic resilience of metropolitan, old industrial, and rural regions in two subsequent recessionary shocks, European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2019.1638346

Bosák, V., Slach, O., Nováček, A., & Krtička, L. (2019) Temporary use and brownfield regeneration in post-socialist context: from bottom-up governance to artists exploitation. European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2019.1642853

Slach, O., Bosák, V., Krtička, L., Nováček, A. & Rumpel, L. (2019) Urban Shrinkage and Sustainability: Assessing the Nexus between Population Density, Urban Structures and Urban Sustainability. Sustainainability, DOI:10.3390/su11154142

05. 03. 2019

Výsledky dotazníkového šetření MOaP

Toto dotazníkové šetření vzniklo za cílem identifikovat hlavní PUSH (vytlačující, tj. např. nemožnost získat pracovní uplatnění, špatné životní prostředí, vysoká kriminalita, nepřiměřená výše nájmu) a PULL (přitahující, tj. např. vyšší kvalita života, lepší image, lepší možnosti uplatnění a výdělku) faktory vedoucí k tomu, že se obyvatelé z centrálního obchodu města Ostravy vystěhovávají. V rámci dotazníkového šetření byla rovněž zjištěna spokojenost obyvatelstva s rozličnými aspekty života ve městě a důvod, proč se do něj stěhovali. Dotazník jako takový se skládal z celkem 14 otázek, z čehož 2 byly otevřené. Šíření dotazníku a jeho vyplňování proběhlo online. Samotné dotazníkové šetření bylo zrealizováno na jaře roku 2018, kdy se jej zúčastnilo 513 obyvatel obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP). Výsledky dotazníkového šetření si můžete stáhnout zde. V současnosti připravujeme odborný článek na toto téma.

26. 02. 2019

Landscape Festivalu Ostrava 2019

V rámci Landscape Festivalu Ostrava, který se zabýval potenciálem a bariérami rozvoje Ostravy v kontextu krajinné architektury a umění vystoupili s přednáškami také členové CMRM, kteří rovněž spolupracovali s festivalem v rámci vedení studentů během workshopu. Mgr. Alexandr Nováček přednesl prezentaci "Mileniáni a shrinking city: Případová studie centra Ostravy" a Mgr. Vojtěch Bosák "Ekonomický a sociální vývoj Ostravy: průmyslová minulost, přítomnost a budoucnost"