Aktuality

23. 06. 2017

Nová publikace v Journal of the Knowledge Economy

V časopise Journal of the Knowledge Economy (Springer) byl uveřejněn článek pod názvem „Spatial Distribution of Knowledge-Intensive Business Services in a Small Post-Communist Economy“.  Autoři v textu zkoumají základní principy prostorové organizace znalostně náročných obchodních služeb (KIBS). Nejdůležitějším zjištění toho textu lze shrnout tak, že populační a ekonomická velikost měst je rozhodujícím faktorem rozmístění KIBS v Česku. Existuje tedy výrazný prostorový nesoulad v rozmístění zpracovatelského průmyslu, který je významně zastoupen v nemetropolitních regionech a KIBS, které jsou koncentrovány v metropolitních regionech největších měst. Text je ke stažení zde.

23. 06. 2017

Konference v Lipsku

Členové CMRM se zúčastnili ve dnech od 15.6 do 16.6  konference pod názvem „Future directions of resilience research in economic geography“, která se konala V Lipsku na půdě Leipzig  Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Na této akci byl společně s Dr. Jaroslavem Koutským prezentován příspěvek „Regional resilience, adaptation and adaptability: evidence from Czechia“.

20. 06. 2017

Nová publikace "Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries: Evidence from Czechia"

V knize „Creative Industries in Europe Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics“ editované Caroline Chapain a Tadeusz Stryjakiewicz byla uveřejněna kapitola „Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries: Evidence from Czechia“. Autoři v tomto textu studují změny v rozmístění a struktuře kreativních odvětví v post-krizovém vývoji v letech 2009-2013 v Česku. Zjištěné výsledky poukazují mimo jiné na skutečnost, že kreativní odvětví se vyvíjela jednak hůře nežli celá ekonomika a jednak, že krize vedla k posílení již tak dominantní pozice Prahy.
Více informací k publikaci naleznete zde.

28. 02. 2017

Doktorandi na kurzu Akademie věd ČR

Ve dnech 20.-24. února se studenti doktorského studia Vendula Reichová a Adam Pavlík zúčastnili Kurzu základů vědecké práce v Akademii věd ČR, který se konal v Brně. Během týdenního kurzu vyslechli 21 přednášek na různá témata zejména propojená s publikováním prací a obsahem práce vědců nebo akademických pracovníků.

Zajímavá témata, která v rámci přednášek zazněla, byla například: Etika vědecké práce a bioetika, Základy rétoriky a technika mluveného slova, Průmyslově-právní ochrana vynálezů a komercializace, Grantový systém v EU, v ČR a v praxi, Základy počítačové bezpečnosti, Moderní informační zdroje pro výzkum, Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat, Angličtina ve vědecké práci, Plagiátorství, Time management, Publikování v časopise z hlediska editorské praxe, Pracovní zatížení a úloha stresu, Technika vědeckého psaní nebo Tvořivost vědeckého myšlení. Na konci kurzu studenti obdrželi certifikát o jeho úspěšném absolvování.

28. 02. 2017

Žáci gymnázia v Poličce na exkurzi po Hrušově

Žáci gymnázia v Poličce se dne 27.02. zúčastnili exkurze po Hrušově. Exkurze byla součástí několikadenního výjezdu do Ostravy, přičemž KSGRR byla požádána, aby pro studenty připravila exkurzi zaměřenou na geografické aspekty sociální segregace a problematiku vzniku a budoucího využití brownfields. Gymnazisty po Hrušově provázel Mgr. Vojtěch Bosák a Mgr. Alexandr Nováček.

28. 02. 2017

Příspěvky doktorandů zaindexovány na WOS

Studenti doktorského studia na KSGRR Mgr. Vendula Reichová a Mgr. Adam Pavlík se spolu s dr. Janem Ženkou účastnili v červnu 2016 XIX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, ze kterého posléze vyšel sborník. Tento sborník, ve kterém se nachází konferenční příspěvky studentů a pracovníků katedry, byl indexován v databázi Conference Proceedings Citation Index na Web of Science.

14. 09. 2016

Výroční konference ČGS 2016

Ve dnech 5.-7. 9. 2016 se v Českých Budějovicích konala výroční konference České geografické společnosti, jejimž hlavním mottem bylo „Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva“ – více o konference zde.

Na konferenci prezentoval svůj výzkum s názvem „Typologie českých nemetropolitních regionů podle ekonomické výkonnosti a struktury“ mimo jiné i Dr. Ženka z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje v Ostravě. Na jeho příspěvek volně navázal náš doktorand Mgr. Adam Pavlík s prezentací jeho výzkumu pod názvem „Odolnost českých nemetropolitních regionů“. Konference se dále účastnili také tři další doktorandi z KSGRR a to Mgr. Vendula Reichová, která zde prezentovala výsledky svého výzkumu s názvem „Ekonomické faktory smršťování měst v Česku“, Mgr. Alexandr Nováček se svým příspěvkem „Dopady mega retail-led regenerace projektu Nová Karolina na městské centrum Ostravy“ a Mgr. Vojtěch Bosák s příspěvkem "Role kultury v regeneraci brownfields: případová studie Dolu Hlubina v Ostravě". 

14. 09. 2016

Úspěch jednoho z našich doktorandů

Mgr. Alexandr Nováček, jeden ze studentů nově otevřeného doktorského studijního oboru Ekonomická geografie a regionální rozvoj na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, byl oceněn čestným uznáním v soutěži o cenu Jiřiny Bergatt Jackson za nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje. Do soutěže se přihlásilo celkem 16 prací z 8 univerzit z Česka i Slovenska, přičemž byla udělena jedna cena a 4 čestná uznání. Čestné uznání bude předáno 5. 10. 2016 v rámci semináře „Seminář – rozvoj koridoru Moravská brána“. Součástí semináře budou i krátké prezentace oceněných studentů. Více informací o soutěži zde.

15. 07. 2016

Konference: XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, 15.-17.června, Čejkovice

Naši magisterští studenti EGRR Vendula Reichová a Adam Pavlík se pod vedením Dr. Jana Ženky zúčastnili XIX. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, které se konalo 15. -17. června ve vinařské obci Čejkovice. Kolokvium se skládalo z plenárního zasedání a 13 tematických sekcí (viz program kolokvia dostupný zde: http://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Program2016.pdf).  

Dr. Ženka vystoupil v plenární sekci s příspěvkem Regionální produktivita práce v českém zemědělství1, jehož jedním ze spoluautorů byl právě čerstvý absolvent Mgr. Adam Pavlík. Příspěvek dokumentoval významnou přetrvávající roli fyzicko-geografických podmínek a fragmentace zemědělské půdy na regionální produktivitu českého zemědělství. Autoři však neprokázali vliv velikostní struktury farem ani blízkosti velkých měst.

Vendula Reichová se za tým autorů zúčastnila s příspěvkem Rozmístění služeb v Česku podle znalostní základny2 v sekci Lokální rozvoj.  Tento příspěvek potvrdil zejména předpoklad výrazné územní koncentrace služeb se symbolickou znalostní základnou (např. reklama a průzkum trhu, vydavatelské činnosti) v metropolitních regionech s výsadní pozicí hlavního města Prahy (61,0 % na celostátní zaměstnanosti ve službách se symbolickou znalostní základnou). Služby se syntetickou znalostní základnou (např. architektonické činnosti, doprava) byly rozmístěny výrazně rovnoměrněji, podobně jako služby s analytickou znalostní základnou, zastoupeny výzkumem a vývojem. Výsledky potvrzují rozdílné vzorce rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny.

1 ŽENKA J., ŽUFAN P., SLACH O., KRTIČKA L., PAVLÍK A. Regionální produktivita práce v českém zemědělství. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. (Čejkovice 15. - 17. 6. 2016). Brno: Masarykova univerzita, 2016.
2 ŽENKA J., SLACH O., REICHOVÁ V. Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. (Čejkovice 15. - 17. 6. 2016). Brno: Masarykova univerzita, 2016.