Aktuality

07. 10. 2018

Článek v tematickém vydání Hungarian Geographical Bulletin

V aktuálním monotematickém čísle časopisu Hungarian Geographical Bulletin byl uveřejněn článek od Jana Ženky a Ondřeje Slacha pod názvem „How do various types of regions attract creative industries? Comparison of metropolitan, old industrial and rural regions in Czechia?“. Autoři v textu zkoumali, nakolik je lokalizace kreativních odvětví ovlivněna specifickým regionálním kontextem. Klíčovou vysvětlující proměnou pro rozmístění kreativních odvětví se ukázala být urbánní velikost/ hustota a pozice v urbánní hierarchii, přičemž regionální kontext má spíše omezený vliv. Plný text je k dispozici zde.

04. 10. 2018

Členové KSGRR se podíleli na zpracování projektu na výstavbu multifunkčního areálu Ostravské univerzity s rozpočtem více než 1 mld. Kč

V centru Ostravy na Černé louce vznikne multifunkční areál Ostravské univerzity se dvěma novými budovami. První plánovanou budovou je „Zázemí pro sport, zdraví a technologie“, rozsáhlé sportoviště a zároveň budoucí sídlo katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Druhou budovou je „Klastr umění a designu Fakulty umění Ostravské univerzity, v jehož rámci vznikne mj. zázemí pro Centrum digitálních technologií a design, multimediální učebna, zázemí pro Operní studio nebo hudební sál.

Projekty byly zpracovány a podány díky spolupráci odborníků z katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty OU, Fakulty umění OU, katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU (pod vedením Mgr. Ondřeje Slacha, Ph.D.) a projektového oddělení Rektorátu OU. Financovány budou z výzvy RESTART Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.  

Více informací o investičním záměru Ostravské univerzity je uvedeno zde: https://www.osu.cz/22318/nove-budovy-ou-na-cerne-louce/

 
29. 06. 2018

Účast členů CMRM na konferenci SEDER

Ve dnech 27. - 28. 6. se zástupci KSG OSU zúčastnili mezinárodní vědecké konference s názvem „Social And Economic Development & Regional Policy“ s podtitulem „Adaptation Of Post-Industrial Society To Global Changes" pořádané Univerzitou Jana Evangelisty Purkyňe v Ústí nad Labem. Petr Rumpel v pozici „keynote speaker“ přednesl přednášku zabývající se implikacemi výsledků projektu Shrink Smart pro budoucnost smršťujících se měst. Členové Centra městského a regionálního managementu Alexandr Nováček, Vendula Reichová, Vojtěch Bosák a Ondřej Slach představili své aktuální výzkumy a studentky magisterského studia Ekonomické geografie a regionálního rozvoje Denisa Poskerová a Lucia Hýllová prezentovaly výzkumné záměry svých diplomových prací.

29. 06. 2018

Článek v tématickém vydání Geoscape

V aktuálním tematickém vydání časopisu Geoscape s názvem „Industrial Culture in Urban and Regional Development“ byl publikován článek členů CMRM „Industrial culture as an asset, barrier and creative challenge for restructuring of old industrial cities: case study of Ostrava (Czechia)“. Autoři Vojtěch Bosák, Alexandr Nováček a Ondřej Slach se v něm zabývají faktory ovlivňujícími (ne)využití industriálního dědictví a zároveň poukazují na dvojznačný význam industriální kultury pro budoucí rozvoj starých průmyslových měst. Článek lze nalézt zde.

06. 06. 2018

Dr. Slach v magazínu Index Lidových novin

V aktuálním čísle Magazínu Index Lidových novin pod titulem Město budoucnosti byl publikovaný text s názvem „Pukne ocelové srdce republiky?“ (strana 24 až 32) od Petra Kaina. V tomto textu se k minulosti, přítomnosti a především budoucnosti vyjadřuje také Ondřej Slach.

Samotný text naleznete zde.

04. 06. 2018

Vydání knihy Rozmístění služeb v Česku

Nakladatelství En Face vydalo koncem května knihu "Rozmístění služeb v Česku", kterou zpracoval autorský kolektiv pod vedením Jana Ženky a Ondřeje Slacha. Kniha je určena především pro studenty bakalářského a magisterského studia (ekonomické) geografie. V první části autoři charakterizují a mapují rozmístění podnikatelských služeb na mikroregionální úrovni. Zvláštní pozornost je věnována službám vázaným na cestovní ruch, kreativním odvětvím a znalostně náročným obchodním službám. Druhá část je věnována analýze rozmístění maloobchodu a kreativních služeb ve velkých městech - obsahuje případové studie Ostravy, Brna a Prahy. 

Kniha je ke stažení zde.

04. 06. 2018

Exkurze pro kolegy z Jagellonské univerzity v Krakově

Členové Centra městského a regionálního managementu Ondřej Slach, Alexandr Nováček a Vojtěch Bosák uspořádali dne 30. května exkurzi pro studenty a vědecké pracovníky z Jagellonské univerzity v Krakově. Na trase Dolní oblast Vítkovice – Mariánské náměstí – centrum města byla představena historie města se speciálním důrazem na nedávný historický vývoj a socioekonomické problémy.

20. 04. 2018

Panelová debata: Cesta k dočasnému užívání v Ostravě |

Doktor Ondřej Slach bude moderovat panelovou debatu statutárního města Ostravy v PLATO Ostrava, která bude zaměřena na problematiku využívání opuštěných prostor.

Debata proběhne k příležitosti blížícího se konce projektu Refill Ostrava, kdy dočasné užívání opuštěných prostor studovali zástupci Ostravy od května 2016 v různých evropských městech, která s tímto konceptem experimentují (například v Brémách, Gentu, Helsinkách, Poznani a Rize). Své zkušenosti a poznatky tak chtějí účastníci projektu sdílet s širokou veřejností.

Pozvánku na akci naleznete zde.

11. 04. 2018

Recenze knihy War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft

V aktuálním čísle informací ČGS byla v sekci Literatura publikována recenze knihy od Roberta Blackwilla a Jennifer Harris, která se zabývá rostoucím uplatněním geoekonomických nástrojů v mezinárodních vztazích. Autor recenze Mgr. Vojtěch Bosák, který je členem Centra městského a regionálního managementu, knihu kriticky hodnotí a zamýšlí se nad vztahem geoekonomiky a demokracie.

Recenze je dostupná zde.

06. 04. 2018

Nové projekty Centra městského a regionálního managementu

Centru městského a regionálního managementu, které působí na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, se podařilo získat pro následující tři roky trojici nových vědecko-výzkumných projektů. První projekt, financovaný Grantovou agenturou ČR, se ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně věnuje problematice starých průmyslových regionů Ostravska a Ústecka. Zjednodušeně lze říci, že se zabývá hlavními faktory a hybnými silami dlouhodobého vývoje trajektorií tradičních odvětví (hutnictví, ocelářství, automobilový průmysl), přičemž nebudou opomenuta ani relativně nová kreativně a informačně orientovaná odvětví. Současně bude předmětem výzkumu i role politik a aktérů a jejich vliv na rozvoj daných odvětví. Další dva projekty jsou financovány Technologickou agenturou ČR z programu ÉTA a řešeny společně se Západočeskou univerzitou v Plzni. Jeden projekt zkoumá budoucnost venkova v Česku, respektive výzvy, vize rozvoje a možné vývojové scénáře tohoto specifického prostoru. Svým zaměřením projekt reaguje na aktuální problémy venkova, které jsou medializovány a reflektovány v různých vládních dokumentech i volebních programech politických stran. Mezi klíčová témata patří vylidňování venkova, stárnutí populace, koncentrace pracovních příležitostí do velkých měst, zastarávání či nedostatečnost občanské vybavenosti. Prakticky na opačné straně tematického spektra se nachází objekt studia druhého projektu, který se zaměřuje na proces revitalizace městských center a dalších veřejných prostor. V tomto případě projekt reaguje na dlouhodobý pokles atraktivity těchto prostorů klíčových pro města, viz např. Pokles atraktivity center měst v Česku a možná řešení. Jelikož se jedná o projekty aplikovaného výzkumu, hlavním výstupem bude baterie doporučení, opatření a návrhů, které se promítnou například do Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

Zdroj zprávy: http://prf.osu.cz/22270/nove-projekty-centra-mestskeho-a-regionalniho-managementu/

18. 03. 2018

Dotazníkové šetření: Jaká je kvalita života v centru Ostravy?

K poznání přispějí obyvatelé Moravské Ostravy a Přívozu...

Dodnes se neví, co přesně obyvatele do centra přitahuje, nebo naopak proč se z něj lidé stěhují pryč. A to byl jeden z důvodů, proč Ostravská univerzita nastartovala výzkum na toto téma. Zároveň poslouží pro zjištění spokojenosti současných obyvatel Moravské Ostravy a Přívozu.

Výstupem, který doloží důležité informace o kvalitě života v centru Ostravy, budou vyplněné online dotazníky. Ty obvod Moravská Ostrava a Přívoz a Magistrát města Ostravy zveřejní na svých webových stránkách a sociálních sítích během března 2018 a lidé se tak budou moci do výzkumu anonymně zapojit kdykoliv z pohodlí svého domova.

„Ptáme se na motivaci k přistěhování do centra, na nynější spokojenost s životem v Moravské Ostravě a Přívoze, ale také na to, zda obyvatelé uvažují, že centrum opustí a proč. Díky spolupráci s městem doufáme, že oslovíme co nejvíce obyvatel, kteří nám dotazníky vyplní. Zjištěné výsledky mohou napomoci identifikovat hlavní výhody a nevýhody života v centru Ostravy. Díky výzkumu bude mít město lepší informace k případným řešením zjištěných problémů.“ vysvětluje hlavní důvody dotazníkového šetření mezi obyvateli Ondřej Slach, vedoucí výzkumu za Ostravskou univerzitu (OU). Dotazník vznikl v rámci spolupráce mezi Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě OU a Magistrátem města Ostravy a obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Samotný výzkum je pak realizován s univerzitami z německého Lipska a Erfurtu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_hzz9Z_AhrJvGOBcwAechlJ85G_dj6-t-F3CEaXHywjRflA/viewform

Zdroj zprávy: https://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/aktualne/jaka-je-kvalita-zivota-v-centru-ostravy

18. 03. 2018

Beseda: Zeleň a veřejný prostor

Dr. Ondřej Slach z Centra městského a regionálního managementu bude ve středu 21. února 2018 v centru Pant hostem besedy Zelená Ostravě: Zeleň a veřejný prostor, spolu s Ing. arch. Evou Špačkovou a Mgr. Kateřinou Šebestovou. Diskuse bude o tom, jak posílit angažovanost obyvatel v otázkách veřejného prostoru, jakým směrem by se Ostrava měla vydat a jak veřejný prostor zodpovědně a smysluplně využívat. Více informací na FB nebo na online magazinu Ostravské univerzity zde.

18. 01. 2018

Nový projekt GAČR na téma starých průmyslových regionů

Grantová agentura České republiky vybrala k podpoře projekt pod názvem: „Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři, instituce a leadership“, který byl připraven členy CMRM ve spolupráci s členy University Jana Evangelisty Purkyně. Hlavním cílem tohoto tříletého projektu (2018-2020) je poznat hybné síly a faktory dlouhodobého vývoje trajektorií tradičních odvětví ve vybraných starých průmyslových regionech, zhodnotit diferencující vliv governance, aktérů/leaderů, institucí a jimi realizovaných politických iniciativ na vývoj trajektorií a odvodit politické implikace.

21. 12. 2017

Dr. Ženka na XIII. sjezdu Jihovýchodoasijské geografické společnosti (SEAGA 2017)

Dr. Ženka se na přelomu listopadu a prosince účastnil XIII. sjezdu Jihovýchodoasijské geografické společnosti (SEAGA 2017), viz zde. Konference s cca 150 účastníky se konala v Depoku u Jakarty, kde sídlí kampus největší indonéské univerzity Universitas Indonesia. Ústředním tématem byl udržitelný rozvoj, který v kontextu jihovýchodoasijských megaměst, extrémně hustě zalidněných a zemědělsky intenzivně využívaných regionů a oblastí s vysokým výskytem závažných přírodních rizik vyznívá obzvláště naléhavě. Společným rysem velké části příspěvků bylo propojení fyzické a sociální geografie (např. souvislost intenzivního zemědělství, povodní a vývoje měst) a rozsáhlé použití geografických informačních systémů pro modelování přírodních i společenských jevů. Kampus Universitas Indonesia v Depoku Témata konference tedy výrazně odrážela nejzávažnější problémy potřeby makroregionu z prostorového hlediska: management přírodních hazardů jako zemětřesení, vulkanické činnosti, povodní nebo sesuvů, degradace pláží a pobřežních ekosystémů, zásobování vodou, intenzivní pěstování rýže nebo problémy rozvoje měst jako nekontrolovaná urbanizace, nesoulad mezi územním plánováním a skutečným využitím ploch, doprava v megaměstech, rozšiřování slumů a další. Dr. Ženka prezentoval příspěvek srovnávající ekonomický vývoj jednotlivých typů regionů (metropolitní jádra a zázemí, periferie, satelitní platformy aj.) v post-krizovém období 2009-2013, který vychází z dlouhodobého výzkumu regionální ekonomické odolnosti ve spolupráci s Dr. Slachem.

Dalším důvodem pro cestu do Indonésie byla snaha o navázání spolupráce v oblasti výzkumu a vzájemných výměnných pobytů studentů a akademiků s vybranými indonéskými univerzitami. Jednání byla zahájena s nejprestižnější institucí Universitas Indonesia v Depoku (na univerzitní úrovni i s katedrou geografie), dále s Bogor Agricultural University Jakarty (s výzkumnou jednotkou Research Center and Planning for Regional Development) a Universitas Lampung na jižní Sumatře. V blízké budoucnosti by tedy pro studenty OU mělo být možné vyjíždět nejen do evropských, ale též do některých mimoevropských lokalit v rámci programu Erasmus Plus nebo jiných programů. Jednání s Universitas Lampung, převzetí plakety od vice-rektora Jednání s Universitas Lampung, příprava prezentace OU Manželé Ulvanovi z Universitas Lampung, kteří studovali na pražské ČVUT.

Fotografie z události lze nalézt na našem facebookovém profilu viz fb.me/mestskymarketing