Aktuality

16. 02. 2018

Beseda: Zeleň a veřejný prostor

Dr. Ondřej Slach z Centra městského a regionálního managementu bude ve středu 21. února 2018 v centru Pant hostem besedy Zelená Ostravě: Zeleň a veřejný prostor, spolu s Ing. arch. Evou Špačkovou a Mgr. Kateřinou Šebestovou. Diskuse bude o tom, jak posílit angažovanost obyvatel v otázkách veřejného prostoru, jakým směrem by se Ostrava měla vydat a jak veřejný prostor zodpovědně a smysluplně využívat. Více informací na FB

18. 01. 2018

Nový projekt GAČR na téma starých průmyslových regionů

Grantová agentura České republiky vybrala k podpoře projekt pod názvem: „Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři, instituce a leadership“, který byl připraven členy CMRM ve spolupráci s členy University Jana Evangelisty Purkyně. Hlavním cílem tohoto tříletého projektu (2018-2020) je poznat hybné síly a faktory dlouhodobého vývoje trajektorií tradičních odvětví ve vybraných starých průmyslových regionech, zhodnotit diferencující vliv governance, aktérů/leaderů, institucí a jimi realizovaných politických iniciativ na vývoj trajektorií a odvodit politické implikace.

21. 12. 2017

Dr. Ženka na XIII. sjezdu Jihovýchodoasijské geografické společnosti (SEAGA 2017)

Dr. Ženka se na přelomu listopadu a prosince účastnil XIII. sjezdu Jihovýchodoasijské geografické společnosti (SEAGA 2017), viz zde. Konference s cca 150 účastníky se konala v Depoku u Jakarty, kde sídlí kampus největší indonéské univerzity Universitas Indonesia. Ústředním tématem byl udržitelný rozvoj, který v kontextu jihovýchodoasijských megaměst, extrémně hustě zalidněných a zemědělsky intenzivně využívaných regionů a oblastí s vysokým výskytem závažných přírodních rizik vyznívá obzvláště naléhavě. Společným rysem velké části příspěvků bylo propojení fyzické a sociální geografie (např. souvislost intenzivního zemědělství, povodní a vývoje měst) a rozsáhlé použití geografických informačních systémů pro modelování přírodních i společenských jevů. Kampus Universitas Indonesia v Depoku Témata konference tedy výrazně odrážela nejzávažnější problémy potřeby makroregionu z prostorového hlediska: management přírodních hazardů jako zemětřesení, vulkanické činnosti, povodní nebo sesuvů, degradace pláží a pobřežních ekosystémů, zásobování vodou, intenzivní pěstování rýže nebo problémy rozvoje měst jako nekontrolovaná urbanizace, nesoulad mezi územním plánováním a skutečným využitím ploch, doprava v megaměstech, rozšiřování slumů a další. Dr. Ženka prezentoval příspěvek srovnávající ekonomický vývoj jednotlivých typů regionů (metropolitní jádra a zázemí, periferie, satelitní platformy aj.) v post-krizovém období 2009-2013, který vychází z dlouhodobého výzkumu regionální ekonomické odolnosti ve spolupráci s Dr. Slachem.

Dalším důvodem pro cestu do Indonésie byla snaha o navázání spolupráce v oblasti výzkumu a vzájemných výměnných pobytů studentů a akademiků s vybranými indonéskými univerzitami. Jednání byla zahájena s nejprestižnější institucí Universitas Indonesia v Depoku (na univerzitní úrovni i s katedrou geografie), dále s Bogor Agricultural University Jakarty (s výzkumnou jednotkou Research Center and Planning for Regional Development) a Universitas Lampung na jižní Sumatře. V blízké budoucnosti by tedy pro studenty OU mělo být možné vyjíždět nejen do evropských, ale též do některých mimoevropských lokalit v rámci programu Erasmus Plus nebo jiných programů. Jednání s Universitas Lampung, převzetí plakety od vice-rektora Jednání s Universitas Lampung, příprava prezentace OU Manželé Ulvanovi z Universitas Lampung, kteří studovali na pražské ČVUT.

Fotografie z události lze nalézt na našem facebookovém profilu viz fb.me/mestskymarketing 

18. 10. 2017

Nová publikace věnovaná typologii nemetropolitních regionů v Česku

V aktuálním čísle časopisu Geografie byl členy CMRM publikován text pod názvem „Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje“.  Hlavním cílem tohoto článku spočíval v identifikaci a návrhu typologie (ne) metropolitních regionů v Česku. Autoři identifikovali celkově osm typů regionů, přičemž pro každý typ regionu byly stanoveny klíčové faktory, mechanismy, aktéři a taktéž doporučení pro regionální politiku, které zohledňují různorodou povahu regionů. Jedná se o jeden z klíčových výstupů projektu „Ekonomická výkonnost středoevropských nemetropolitních regionů“.
Plný text je ke stažení zde.

08. 10. 2017

Konference v Lipsku II

Členové CMRM Mgr. Alexandr Nováček a Mgr. Vojtěch Bosák se zúčastnili v minulém týdnu konference s názvem "Coping with uneven development in Europe: Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation", kde prezentovali příspěvek "Uneven spatial development of Creative Industries in Czechia: lessons from post-crisis development". Více o konferenci lze zjistit zde.

16. 08. 2017

Nová publikace o znalostně náročných službách

Ve druhém čísle Geografického časopisu byl členy CMRM publikován příspěvek pod názvem Rozmístění znalostně náročných obchodních služeb v českých (ne)metropolitních regionech.  Autoři studují základní principy rozmístění znalostně náročných obchodních služeb v kontextu Česka. Plný text je k dispozici zde.

28. 06. 2017

Nová publikace na téma regionální odolnosti

V časopise GeoScape vyšel článek s názvem „Resilience of metropolitan, urban and rural regions: a Central European perspective“. Cílem této studie bylo zjistit, zda a jak se globální ekonomická krize v letech 2008-2009 promítla do vývoje regionálních rozdílů v ekonomické výkonnosti na území Česka. Které regiony se v důsledku krize ekonomicky propadly oproti národnímu průměru a které naopak posílily svou pozici? Autoři testovali vliv počtu obyvatel regionu na ekonomické oživení v post-krizovém období 2009-2013 – zabývali se mj. otázkou, zda se metropolitní regiony velkých měst (Praha, Brno, Ostrava) z dopadů krize vzpamatovaly rychleji a úspěšněji než středně velká města nebo venkovské regiony (na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností). Dále hledali souvislost mezi ekonomickým růstem regionů a proměnou specializace hospodářské základny. Rostly nejrychleji regiony, ve kterých byla po roce 2009 původní odvětví průmyslu (např. textil, sklářství, hutnictví, strojírenství) nahrazena novými, dynamicky rostoucími odvětvími s vyšší technologickou/znalostní náročností (jako IT, elektronika, reklama)? Byly naopak spíše úspěšné ty regiony, které navzdory dočasnému poklesu poptávky udržely svou původní specializaci?
Post-krizový vývoj ekonomické výkonnosti ukazuje přiložená mapa – teplými odstíny regiony, které v období 2009-2013 posílily svoji pozici, modře regiony zaostávající (měřenou změnou pořadí SO ORP dle přidané hodnoty na obyvatele ve sledovaném období v Česku).
Výsledky analýz neprokázaly vliv populační velikosti ani změn odvětvové struktury. Mezi metropolitními, městskými a venkovskými regiony nebyly zjištěny zásadní rozdíly v dynamice ekonomického růstu. Zásadní vliv na míru oživení venkovských a městských regionů měla ekonomická situace místních velkých průmyslových firem (zpravidla v zahraničním vlastnictví).
Text je kdipozici níže:

ŽENKA, J., PAVLÍK, A., SLACH, O. (2017): Resilience of metropolitan, urban and rural regions: a Central European perspective. Geoscape, vol. 11, no.1, p. 25-40.

23. 06. 2017

Nová publikace v Journal of the Knowledge Economy

V časopise Journal of the Knowledge Economy (Springer) byl uveřejněn článek pod názvem „Spatial Distribution of Knowledge-Intensive Business Services in a Small Post-Communist Economy“.  Autoři v textu zkoumají základní principy prostorové organizace znalostně náročných obchodních služeb (KIBS). Nejdůležitějším zjištění toho textu lze shrnout tak, že populační a ekonomická velikost měst je rozhodujícím faktorem rozmístění KIBS v Česku. Existuje tedy výrazný prostorový nesoulad v rozmístění zpracovatelského průmyslu, který je významně zastoupen v nemetropolitních regionech a KIBS, které jsou koncentrovány v metropolitních regionech největších měst. Text je ke stažení zde.

23. 06. 2017

Konference v Lipsku

Členové CMRM se zúčastnili ve dnech od 15.6 do 16.6  konference pod názvem „Future directions of resilience research in economic geography“, která se konala V Lipsku na půdě Leipzig  Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Na této akci byl společně s Dr. Jaroslavem Koutským prezentován příspěvek „Regional resilience, adaptation and adaptability: evidence from Czechia“.

20. 06. 2017

Nová publikace "Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries: Evidence from Czechia"

V knize „Creative Industries in Europe Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics“ editované Caroline Chapain a Tadeusz Stryjakiewicz byla uveřejněna kapitola „Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries: Evidence from Czechia“. Autoři v tomto textu studují změny v rozmístění a struktuře kreativních odvětví v post-krizovém vývoji v letech 2009-2013 v Česku. Zjištěné výsledky poukazují mimo jiné na skutečnost, že kreativní odvětví se vyvíjela jednak hůře nežli celá ekonomika a jednak, že krize vedla k posílení již tak dominantní pozice Prahy.
Více informací k publikaci naleznete zde.