O nás

Centrum městského a regionálního managementu (CMRM)


Centrum městského a regionálního managementu bylo vytvořeno za účelem efektivnějšího řešení vědecko-výzkumných projektů. Je institucionální součástí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity a je tvořeno jejími členy. Vznik centra představuje určitou reakci na potřeby společenské praxe a aktuální trendy v územním rozvoji v rámci České republiky. Centrum městského a regionálního managementu spolupracuje se zahraničními subjekty podobného zaměření.

Vědeckovýzkumná činnost Centra městského a regionálního managementu

 • Základní výzkum rozvinutosti/nerozvinutosti různých typů regionů (a lokalit) a výzkum příčin regionálních disparit. Základní výzkum dílčích aspektů lokálního a regionálního rozvoje, zejména problematika restrukturalizace a modernizace; deindustrializace a reindustrializace; urbanizace, suburbanizace, reurbanizace; environmentálních změn; terciarizace a turismu; integrovaných dopravních systémů; pracovních migrací a fungování přeshraničních trhů práce aj.
 • Základní a aplikovaný výzkum řízení rozvoje (a) zaostalých či (b) starých průmyslových regionů, zejména Ostravska a Moravskoslezského regionu (či Severomoravského regionu po integraci Jesenicka) prostřednictvím aplikace marketingového managementu jako inovativního konceptu řízení rozvoje územních jednotek. Výzkum inovativních konceptů managementu územního rozvoje – hlavně inovativně orientovaného plánování.
 • Výzkum role institucí v lokálním a regionálním rozvoji, jakož i intenzivní výzkum role subjektů privátního sektoru v lokálním a regionálním rozvoji.
 • Ekonomické, sociální, fyzické a funkční aspekty problematiky „smršťujících se měst“ (shrinking cities)
 • Urbánní governance se zvláštním zřetelem na proces regenerace v kontextu starých průmyslových regionů
 • Kreativní odvětví a kulturní regenerace
 • Měkké faktory regionálního rozvoje
 • Regionální inovační systémy, klastry, globální produkční řetězce

Vzdělávací činnost Centra městského a regionálního managementu

 • Inovace studijního oboru „Geografie a regionální rozvoj“
 • Využití modulu „Geografie a cestovní ruch“ v CŽV (celoživotní vzdělávání)
 • Vytvoření modulu „Městský a regionální management a marketing“
 • Vytvoření specializace na „business geography“
 • Vzdělávání subjektů veřejné správy i soukromého sektoru ad hoc

Personální zajištění: 
doc. RNDr. Petr Rumpel Ph.D. – vedoucí CMRM
Výzkumná činnost: regionální a městský marketing, regionální rozvoj, inovace

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Výzkumná témata: city management, regionální rozvoj s důrazem na měkké faktory

Mgr. Tomáš Boruta 
Výzkumná činnost: doprava v urbánních systémech, destinační management

RNDr. Jan Ženka, Ph.D.
Výzkumná témata: statistická analýza dat v sociální geografii, geografie automobilového průmyslu

RNDr. Petr Žufan, Ph.D. 
Výzkumná činnost: modernizace a terciarizace zemědělství, rurální rozvoj 

RNDr. David Walter Novák, Ph.D.
Výzkumná témata: projektové řízení, environmentální a rurální geografie 

Mgr. Blanka Marková
Výzkumná témata: regionální a městský marketing (city management), marketing a management cestovního ruchu, kulturní politika, kulturní governance, kreativní průmysly, kreativní klastry

Další kooperující členové v rámci KSGR: 
Mgr. Luděk Krtička 
Výzkumná témata: GIS aplikace

Informační leták o Centru městského a regionálního managementu ke stažení zde.