[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení - Ostrava 2006 - Městský marketing

Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení - Ostrava 2006

 

Katedra sociální geografie Přírodovědecké fakulty OU uspořádala ve dnech 29.5. – 31.5. 2006 mezinárodní konferenci „Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení", konanou u příležitosti 15. výročí založení Ostravské Univerzity. Třídenní konferenci, na jejíž organizaci se podílelo Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Západočeské Univerzity v Plzni, finančně podpořil Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Statutární město Ostrava a Ministerstvo pro místní rozvoj (v rámci vědeckovýzkumného grantu, viz Projekty). V prostorách Vědecko-technologického parku Ostrava se sešlo přes šedesát pozvaných hostů, které přivítal v zahajovacím projevu děkan Přírodovědecké fakulty Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc. Poté se ujal slova RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., který kromě svého vlastního příspěvku také moderoval většinu diskusí, následujících po vystoupení jednotlivých účastníků. Jak uvádí, "Hlavním cílem konference bylo zajistit potřebnou diskusi mezi představiteli akademické obce, pracovníky z oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje a mezi řídícími pracovníky měst a obcí, což se myslím podařilo, i díky inspirativním příkladům, které prezentovali domácí i zahraniční přednášející."

Zejména němečtí a rakouští odborníci na městský a regionální marketing se stali největším „lákadlem" konference. Přestavitelé jedné z největších firem v oblasti realizace městského marketingu v německy hovořících zemí (CIMA GmbH), Mag. Roland Murauer a Mag. Ing. Georg Gumpinger, přednesli referáty nastiňující problematiku městského a regionálního marketingu, přičemž těžiště obou příspěvků představovala aplikabilita tohoto konceptu v celoevropském kontextu. Ředitel výzkumného Institutu für Stadt- und Regionalmanagement Prof. Dr. Joachim Vossen zdůraznil ve svých dvou referátech jednak nezbytnost inovativního profesního vzdělávání pracovníků veřejné správy a jednak transfer znalostí, což demonstroval na případové studii úspěšné realizace městského marketingu na příkladu bavorského města Řezna. Inspirativní bylo vystoupení Dr. Sabina Lange z Regional Verband Ruhr, klíčové instituce restrukturalizačního procesu montánního regionu Porúří, který prošel podobně zásadní strukturální proměnou jako Ostravská aglomerace. Zejména příspěvek věnovaný regionálnímu marketingu poukázal na dosud opomíjené aspekty a faktory, jejichž vhodná prezentace a propagace může napomoci zvýšení image Ostravské aglomerace i ostatních opomíjených regionů, nejen v rámci České republiky.

Současný stav městského marketingu v rámcových podmínkách ČR charakterizoval ve svém příspěvku přední odborník na tuto problematiku a současně ředitel Střediska pro výzkum regionálního rozvoje Západočeské Univerzity v Plzni Mgr. Jiří Ježek, společně s RNDr. Petrem Rumpelem, Ph.D., odborný garant konference. Institucionální problematiku regionálního rozvoje zhodnotil Doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D., z Ekonomické fakulty VŠB-TU. Praktickou sféru regionálního rozvoje v ČR reprezentovali například Ing. Milan Půček, MBA, tajemník Městského úřadu Vsetín nebo Ing. Vít Ruprich, náměstek primátora Statutárního města Ostravy.

Kladné ohlasy účastníků konference přesvědčily organizátory o nutnosti pořádat setkání na toto téma častěji a hlavně pravidelně. „Je nutné prezentovat výsledky výzkumu a příklady dobré praxe na veřejnosti kontinuálně – jen tak vezmou odborníci i široká veřejnost na vědomí, že městský marketing není jen „prázdným pojmem", ale opravdu přínosným konceptem řízení rozvoje samosprávy", uzavírá Mgr. Ondřej Slach, který měl na starosti většinu organizačních příprav. Diskuse mezi jednotlivými příspěvky ukázaly nezbytnost zpětné vazby a transferu znalostí mezi akademickou a veřejnou sférou. Webové stránky www.mestskymarketing.cz by měly této vzájemné interakci napomáhat a jejich cílem je stát se informační a komunikační platformou městského marketingu.