[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Workshop Ostrava 2008 KRM Jesenicko - Městský marketing

Workshop Ostrava 2008 KRM Jesenicko

Dne 4. 12. 2008 uspořádal řešitelský tým v rámci Centra pro městský a regionální management seminář, shrnující dosavadní poznatky analyticko-teoretické části projektu KRM Jesenicko. V ranním bloku nejprve představil Mgr. Ondřej Slach výzkumné otázky, naformulované zejména hlavním řešitelem projektu, které by měly být dále podrobeny kritické diskusi v rámci aplikační fáze výzkumu. V další prezentaci se doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc. obšírně zaměřil na problematiku cestovního ruchu, stručně nastínil dosavadní metodologické přístupy k dané problematice a poté uvedl hlavní příčiny vzniku regionálních disparit z pohledu infrastruktury cestovního ruchu. Na závěr pak představil část výsledků z dotazníkového šetření, které prováděl v letním a zimním období 2008 (200 respondentů ve vybraných turisticky atraktivních lokalitách).

Následoval vyžádaný příspěvek doc. Ing. Petra Tománka, CSc. (VŠB-TUO), který představil pozvaným hostům a členům řešitelského týmu výsledky analýzy rozpočtového hospodaření obcí na Jesenicku. Upozornil zejména na výraznou roli dotací v některých obcích sledovaného území, a riziko, které z tohoto faktu plyne (jde o nenárokový požadavek). V závěru upozornil, že nové rozpočtové určení daní, platné od roku 2008, může určitým způsobem změnit také situaci ve sledovaném regionu. RNDr. Petr Žufan, Ph.D. pak poukázal na příčiny divergentního vývoje na Jesenicku z hlediska zemědělského hospodaření, přičemž kromě identifikace klíčových faktorů dnešního vcelku problémového vývoje diskutoval také možnosti rozvoje ekologického zemědělství, navázaného na místní odbytový potenciál, a celkovou perspektivu regionu v dlouhodobějším výhledu.

Dopolední blok pak ukončil svou prezentací Zdeněk Zerzáň, předseda Správní rady Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, který představil svou organizaci a její poslání. SCRJ je dnes oficiální destinační agenturou Olomouckého kraje pro Jeseníky. Pan předseda představil dosavadní výsledky a svůj názor na problematiku řízení CR v této destinaci, jež doposud není uznána jako samostatný turistický region ČR, a zmínil také bariéry v podobě administrativních hranic mezi NUTS II.

V odpoledním boku byla nastíněna metodika identifikace disparitního vývoje regionu z pohledu volební geografie Mgr. Šumberovou (KSGRR PřF, Ostravská univerzita). V souladu s dalšími teoretickými i praktickými poznatky zjištěnými během výzkumu pak účastníci diskutovali roli (a absenci) regionálních elit v regionálním rozvoji rurálních regionů ČR obecně. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. z katedry historie Filosofické fakulty Ostravské univerzity pak ve svém zajímavém příspěvku upozornil zejména na skutečnost, že Jesenicko se stalo periferním regionem již hluboko před rokem 1945. Bc. Krystyna Nováková pak přítomným ve své prezentaci představila potenciál obnovitelných zdrojů v regionu a zmínila také případné fyzickogeografické a zejména socioekonomické problémy, související s využíváním OZE. První náměstek ministra Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. přítomné informoval o nástrojích regionálního rozvoje ve vazbě na regionální a nové plánovací procesy, které spadají do kompetence MMR. Odpolední blok uzavřel Mgr. Tomáš Boruta, který představil dopravní charakteristiky regionu a jejich vliv na disparitní rozvoj periférie. Ve své prezentaci také zhodnotil úroveň intraregionální obslužnosti hromadnou dopravou.