[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Transfer zahraničního know-how v řešení problematiky brownfields - Městský marketing

Transfer zahraničního know-how v řešení problematiky brownfields

 

Problematika rekonverze brownfields je závažným tématem v oblasti urbánního rozvoje zejména starých průmyslových oblastí. Na území statutárního města Ostravy se nachází řada budov a ploch (asi 6 % z celkové rozlohy města), které vlivem mnoha faktorů přestaly sloužit svému původnímu účelu a hledají se jejich nová funkční využití. Proces rekonverze brownfields vyžaduje vysoce kvalifikované odborníky, kteří se orientují v problematice územního plánování, projektového managementu, městského marketingu a ekologie. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity si tuto skutečnost plně uvědomuje, a proto se snaží inovovat svoje studijní programy na základě aktuálních požadavků ze strany teorie i praxe. Cílem projektu "Transfer zahraničního know-how v řešení problematiky brownfields", který byl podpořen Fondem rozvoje vysokých škol pro rok 2012, je inovace studijního předmětu Geografie města A (KSG/GEMAX). Projekt byl řešen týmem složeným ze dvou studentek doktorského studia Politické a kulturní geografie Mgr. Blanky Marková a Mgr. Ivy Tiché za supervize doc. RNDr. Petra Šindlera, CSc.


Do tematického bloku předmětu GEMAX (Proměny měst v 19. a 20. století) bylo implementováno zahraniční know-how vycházející z dosavadních zkušeností regenerace brownfields. Výukový blok byl koncipován jako dvouhodinový, přičemž první hodinu byly studentům prezentovány základní přístupy regenerace brownfields. V další části přednášky byla studentům představena konkrétní opatření a poznatky v praxi na příkladu vybraných projektů regenerace brownfields realizovaných v zájmovém území německého Porúří. Členky řešitelského týmu Blanka Marková a Iva Tichá navštívily Porúří v květnu 2012, přičemž došlo k navázání kontaktů s univerzitou v Dortmundu (Christa Reicher), s regionálním spolkem Regionalverband Ruhr (Jürgen Fischer) a zástupci týmu, který realizoval event Evropské hlavní město kultury 2010 (Susanne Skipiol), který měl za hlavní téma regeneraci starého průmyslového regionu prostřednictvím kultury (Kultur durch Wandel, Wandel durch Kultur). Dále došlo k setkání se zástupci místní samosprávy (Andreas Bentler, Bochum) a lokálními odborníky v oblasti regeneraci brownfields (Mathias Schamp). Poznatky získané z této studijní cesty byly implementovány nejen do přednášky předmětu GEMAX, ale došlo i k obsahové inovaci navazujícího semináře (Geografie města seminář KSG/GEMAS, rozsah výuky 2h za 14 dní), kdy v rámci jednoho cvičení absolvovali studenti za odborného doprovodu řešitelů a profesionálního průvodce exkurzi do sociálního brownfieldu Hrušov na území města Ostravy, který je oblastí s největším podílem území brownfields. 
Studenti, rozdělení do více týmů dostali za úkol zpracovat ideový návrh rekonverze modelového brownfieldu Hrušov v širší geografické perspektivě. V rámci dalšího semináře studenti prezentovali své výsledky, přičemž si rozšířili odborné znalosti a zlepšili svoji schopnost pracovat v týmu. Exkurze a inovované výuky se v roce 2012 účastnilo celkem 54 studentů.

Název projektu: Transfer zahraničního know-how v řešení problematiky regenerace brownfields

Zadavatel výzkumného projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Výzkumný program: Fond rozvoje vysokých škol

Doba trvání: 1/2012 - 12/2012

Domovský web projektu: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=36027&id=9932

Řešitelé projektu:

Mgr. Blanka Marková
Mgr., Ing. Iva Tichá
doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.

Výstupy projektu: 

Kreativní řešení rekonverze brownfields navržená studenty Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Student Daniel Kunz prezentoval výsledek samostatné práce studentů v rámci semináře projektu „Partnerství pro české brownfieldy“ – Urbanistická a architektonická kvalita a udržitelnost projektů regenerací, který se konal 11. a 12. října 2012 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Studenti pro lokalitu Hrušov navrhovali vytvoření safari, autokina nebo multifunkční městské relaxační zóny.

Výsledky projektu byly prezentovány i formou odborného článku Inovativní přístupy ve výuce řešení problematiky rekonverze brownfields ve sborníku Mezinárodního festivalu TECHNÉ OSTRAVA 2012. Vytvořený výukový materiál, pracovní list i metodika jsou vloženy do e-learningového prostředí Ostravské univerzity Moodle.