[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Studentská grantová soutěž 2018 B - Městský marketing

Studentská grantová soutěž 2018 B

Vybrané přístupy k rozvoji zaostávajících regionů

Navrhovatel: RNDr. Petr Žufan, Ph.D.

V současnosti můžeme pozorovat dynamickou meziregionální polarizaci uvnitř států, která je odrazem různé disponibility zdrojů a kapacit k využití externích finančních prostředků a znalostí. Zároveň jsou rozvojové rámce členských států EU ovlivňovány postupujícím poevropšťováním, jehož forma a rozsah je ovlivněna výše uvedenými trendy a které má různé dopady na specifické typy regionů. Výzkumný projekt bude blíže zkoumat výše uvedené trendy v ekonomicky zaostávajících regionech a lokalitách Česka, kde lze očekávat větší prostor pro zlepšení existující praxe rozvoje, než v dynamických metropolitních regionech.

Jedním z projevů poevropšťování legislativ v rámci EU je oslabování moci centrálních vlád za současného zvyšování autonomie sub-nacionálních územních jednotek. Nové povinnosti při výkonu státní a místní samosprávy správy jsou však se zpožděním doprovázeny přenosem daňových výnosů nutných k zajištění nové agendy. Oslabení mechanismu územní redistribuce příjmů je doprovázeno vznikem grantových schémat na národní i nadnárodní úrovni, které by měly samosprávným územním celkům poskytnout větší autonomii při rozhodování o směrování a prioritách rozvoje. Nedostatek finančních zdrojů se následně může projevovat v administrativní poddimenzovanosti, a nižší kapacitě dosáhnout na externí prostředky z grantů. Důraz na soběstačnost regionů byl také reflektován v sílící preferenci endogenních rozvojových konceptů a faktorů rozvoje. Na druhou stranu městské regiony jsou často úspěšnější v akvizici externích zdrojů, což je odrazem lepšího administrativního zázemí, nicméně efektivita využití těchto prostředků vzhledem k řešení rozvojových problémů je v mnoha případech sporná. Obdobně transfer nových konceptů a přístupů k rozvoji je ovlivněn partikulárními politickými cíly a současně schopností zohlednit lokální kontext s jeho omezujícími faktory.

Seznam dílčích výzkumů a řešitelů:

  • Revize režimů urbánního rozvoje v kontextu smršťujícího se post-socialistického města: příklad Ostravy - Mgr. Vojtěch Bosák 
  • Transfer městských politik a modelů v rámci ČR - Mgr. Alexandr Nováček
  • Odolnosti českých venkovských regionů v (post)krizovém období 2009–2014 - Mgr. Adam Pavlík 
  • Územní plánování v malých obcích - zkušenosti starostů s přípravou a existencí územního plánu - Ing. Miroslav Kopáček
  • Dopady realizace konceptu chytrého města - Smart City na městský rozvoj - Bc. Lucie Hýllová
  • Identifikace a dokumentace zaniklých technických památek -  Bc. Denisa Poskerová