[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Komplexní regionální marketing Jesenicka - Městský marketing

Komplexní regionální marketing Jesenicka

Čtyřletý projekt, jehož hlavním řešitelem byl RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., byl navržen akademickým pracovištěm Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Projekt byl realizován v rámci výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a reaguje na potřeby praxe rozvoje Jesenicka.

Region Jesenicko, vymezený jako spádové území obce s rozšířenou působností Jeseník, je v mnoha ohledech jedním z nejvíce zaostávajících regionů České republiky a otázka jeho dalšího rozvoje si zasluhuje zvláštní pozornost státu, regionálních institucí i aplikovaného výzkumu.

Cílem výzkumného projektu byl návrh koncepce regionálního rozvoje Jesenicka, založené na teoretickém konceptu komplexního regionálního marketingu. Komplexní regionální marketing je v mnoha úspěšných obcích a regionech „starých“ zemí Evropské unie jednou ze součástí standardních metod řízení veřejné správy. V České republice však není jako tzv. měkký koncept (to jest legislativně nevymezený) definován a přesně vymezen ani teoretiky, ani pracovníky z praxe a je často mylně zaměňován s tzv. strategickým plánováním, jež však v procesu plánování rozvoje území často svou obecností neumožňuje efektivní eliminaci regionálních disparit. Komplexní regionální marketing představuje racionální základ pro zkvalitnění ekonomické, sociální i environmentální situace v obcích a regionech – včetně těch, které lze v mnoha ohledech považovat za zvlášť znevýhodněné.

Projekt, mající teoreticko-výzkumnou (analýza kauzálních determinant regionálních disparit) a aplikační (koncepce rozvoje a metodika pro pracovníky praxe) rovinu, vycházel z již realizovaných institucionalizovaných i neinstitucionalizovaných výzkumů akademického pracoviště řešitele, při nichž byla navázána úzká kooperace s institucemi podporujícími regionální rozvoj na Jesenicku (SMOJ - Svaz měst a obcí Jesenicka, JEMAS - Jesenická místní akční skupina, Jesenická rozvojová, o.p.s., město Jeseník) a také s expertními a univerzitními pracovišti ze zahraničí (ISR Universität Basel, Dachverband Stadt- und Regionalmarketing Österreich, CIMA Österreich).

Teorií rozvoje rurálních regionů v ČR prostřednictvím komplexního regionálního marketingu se dosud nikdo v České republice nezabýval. Náš pilotní projekt přizpůsobil obecnou teorii komplexního regionálního marketingu aktuálním rámcovým podmínkám ČR a následně strukturálním a funkčním charakteristikám rurálních regionů na příkladu rurálního regionu Jesenicko. Zároveň se vytvořily realizační předpoklady pro možnou praktickou aplikaci tohoto konceptu v modelovém regionu.

Hypotéza pro řešení projektu byla následující:

Míra úspěšnosti aplikace konceptu komplexního (integrálního, holistického) regionálního marketingu (KRM) je dána těmito faktory:

  1. mírou znalostí tohoto teoretického konceptu a jeho aplikací odborníky do praxe;
  2. strukturálními a funkčními parametry, jakož i potenciálem (přírodním, lidským, finančním) území, na které je koncept aplikován;
  3. zájmem místních a regionálních aktérů – od politických elit a expertů veřejné správy, přes soukromopodnikatelské subjekty (včetně poradenských firem v oblasti územního rozvoje) a NGOs až po lokální a regionální nátlakové skupiny a angažované občany.

Pro potvrzení klíčových bodů naší hypotézy bylo nezbytné:

  1. provést analýzu příčin disparit a klíčových problémů senzibilní a adekvátní metodologií, používanou v rámci KRM v Rakousku či Německu (tzn. kvalitativní výzkum pomocí expertních interview koncipovaný na bázi znalosti kvantitativních údajů, Delfskou metodou, moderačními technikami v rámci brainstormingových workshopů, ideovými konferencemi atd.)
  2. využít všech disponibilních sociálních a expertních sítí pro transfer a adaptaci know-how z rurálních periferních regionů vyspělejších evropských zemích – používat metodu "nejlepších praktických zkušeností" (good practice approach)
  3. šířit know-how v oblasti komplexního regionálního marketingu pomocí publikační činnosti v tématicky relevantních publikacích, na seminářích, vzdělávacích akcích, konferencích, pomocí www stránek aj.
  4. poznat rámcové podmínky pro aplikaci konceptu KRM (již osvědčeného v Německu a Rakousku, ale i jiných zemích EU) v ČR a navrhnout v partnerské kooperaci s místními aktéry koncepci komplexního regionálního marketingu
  5. usilovat o prosazení koncepce KRM v praxi regionálního rozvoje v jiných strukturálně analogických regionech prostřednictvím vědecko popularizační činnosti (přednášky, školení, diskuse, články)
  6. provést vědecké teoretické zobecnění praktických zkušeností z realizace projektu v evropském kontextu prostřednictvím účasti na mezinárodních workshopech, seminářích a konferencích zabývajících se problematikou regionálního rozvoje rurálních regionů prostřednictvím konceptu komplexního regionálního marketingu.

Řešitelský tým:

Řešitelský tým byl složen z interních členů Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje (KSGRR) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a byl doplněn také o externí pracovníky (experty), pracující na smlouvu o dílo. Složení týmu a specializace jeho členů na různá témata regionálního rozvoje pokrývala odpovídajícím způsobem problematiku řešenou v předkládaném projektu.

Odpovědný řešitel RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. je předním odborníkem na problematiku marketingového řízení lokálního a regionálního rozvoje. Je autorem monografie o marketingovém řízení měst a regionů, na toto téma publikoval řadu článků, uplatňuje se také v poradenské sféře. Má zkušenosti s distančním vzděláváním pracovníků praxe, je certifikovaným tutorem distančního vzdělávání v oblasti lokálního a regionálního rozvoje.

Mgr. Tomáš Boruta se specializuje na management a marketing destinací cestovního ruchu a také na geografii dopravy, konkrétně na možnosti implementace funkčních integrovaných systémů hromadné dopravy v periferních regionech. Mgr. Ondřej Slach se v rámci projektu specializoval na problematiku městského marketingu a transformaci průmyslových aktivit v rurálních regionech. RNDr. David W. Novák, Ph.D. se zabývá environmentálními dopady rozvojových aktivit v rurálních regionech a má dlouholeté praktické zkušenosti s projektovým a strategickým řízením a programem LEADER.

Doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc. se zaměřuje na problematiku rozvoje cestovního ruchu, infrastruktury a lokálního rozvoje, především v oblastech Severní Moravy a Slezska, a v turistických oblastech s mezinárodním významem na využití rekreačního potenciálu území podhorských a horských krajin. RNDr. Petr Žufan, Ph.D. se zabývá agrární a rurální geografií, problematikou ekologického zemědělství v ČR a v Evropě a také alternativními možnostmi rozvoje agrárního sektoru v ČR.

Výstupy projektu:

krm-monografie.jpgRUMPEL, P. el al.
Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko.
1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 244 s.
ISBN 978-80-7380-320-9.

Publikaci je možné zakoupit zde.


krm-analyza.jpg

  

RUMPEL, P., BORUTA, T., NOVÁK, D. W.
Analýza příčin regionálních disparit v modelovém
regionu
Jesenicko  v kontextu teorie regionálního marketingu
.
1
. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 228 s.
ISBN 978-80-7368-453-2.

Publikaci je možné stáhnout zde.Další výstupy projektu: