[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka - Městský marketing

Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka

Řešený výzkumný projekt se zabývá problematikou, respektive rolí měkkých lokalizačních faktorů v regionálním rozvoji. Zájmovým územím vymezeným pro potřeby řešení projektu jsou především urbánní oblasti strukturálně postižených regionů Ostravska a Ústecka, které procházejí komplexním procesem restrukturalizace. Z hlediska vědecko-výzkumného tématu a zájmového území lze konstatovat:

  • Jde o téma, které není v českém prostředí doposud příliš odborně rozpracováno
  • Zvolené zájmové území je relevantní pro výzkum měkkých lokalizačních faktorů a to jak z pohledu společenské relevance, tak i z pohledu odborné zajímavosti
  • Na základě socioekonomických procesů probíhajících v analogicky strukturovaných regionech západní Evropy (Porúří, Sársko, Manchester) lze reálně předpokládat, že význam měkkých lokalizačních faktorů pro rozvoj Ostravska a Ústecka bude v kontextu vývoje času a postupujícímu procesu restrukturalizace narůstat. 

Cíle projektu:

Cíle projektu jsou následující. Prvotním cílem je přispět k teoretickému poznání vlivu měkkých faktorů na rozvoj regionů, které doposud nebylo odbornou veřejností příliš rozpracováno (přes obecnou akceptaci významu měkkých faktorů). S tím souvisí nutnost poznat základní principy restrukturalizace starých průmyslových regionů, zejména v kontextu specifického vývoje Ostravska a Ústecka. Na základě specifických regionálních parametrů budou navrženy pilotní strategie na profilaci kvality měkkých lokalizačních faktorů. Následně bude vytvořen manuál pro potřeby praxe na úrovni celé České republiky. V obecné rovině je tedy cílem projektu na jedné straně vědecká excelence v rámci řešené problematiky a zároveň praktický výstup pro řešení dané problematiky v praxi.

Pro pochopení měkkých lokalizačních faktorů je nutné uvést hlavní rozdíl mezi skupinou měkkých a tvrdých lokalizačních faktorů. Tvrdé lokalizační faktory mají přímý vliv na činnost podniků a jsou přímo kalkulovatelné ve fiskálních intencích a mají viditelný dopad na regionální ekonomické výstupy, zatímco měkké lokalizační faktory nejsou primárně kalkulovatelné. Klasifikací lokalizačních faktorů má následující charakter (Grabow et al. 1995):

  • Tvrdé lokalizační faktory. Mají primární roli při restrukturalizaci, ale pro úspěšné dokončení tohoto adaptačního procesu je nezbytná profilace i měkkých lokalizačních faktorů.
  • Měkké podnikatelské lokalizační faktory: Mají bezprostřední vliv na aktivitu podniků/podnikatelů, ale nejsou primárně kalkulovatelné (měřitelné), neboť jsou věcí individuálního hodnocení každého podnikatele/podniku.
  • Měkké individuální lokalizační faktory: Jsou záležitostí osobních preferencí jak managementu, tak samotných zaměstnanců a nemají bezprostřední vliv na aktivity podniků. Výrazný vliv mají především na jejich pracovní motivaci a pracovní efektivitu, respektive na celkovou disponibilitu vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů v regionu.

Současně považujeme za důležité podtrnout, že náš přístup k zvolené problematice nepojímá měkké lokalizační faktory v kontextu tradičních lokalizačních teorií, nýbrž že měkké lokalizační faktory představují v tomto pojetí dynamické (dynamizující) faktory působící spíše jako push a pull faktory, respektive jako kvalitativní indikátory.

Projekt byl v roce 2009 tématicky rozšířen ze strany zadavatele a to jak po obsahové, tak i časové stránce.

Řešitelský tým:

Výzkumný řešitelský tým se skládá z interních členů Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje (KSGRR)Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a Katedry regionálního a lokálního rozvoje Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Obě pracoviště realizovala v minulosti řadu vědecko-výzkumných projektů zaměřených na problematiku regionálního rozvoje jejichž průběhu řešení navázala řadu kontaktů s experty z oblasti teorie i praxe a to nejen v rámci České republiky, ale i zahraničí. Získané zkušenosti, kontakty, společně s profesním zaměřením výzkumného týmu naplňují kritické parametry potřebné pro efektivní řešení tohoto projektu. 

Hlavní řešitel Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. je vedoucím Centra městského a regionálního managementu a předním odborníkem na problematiku marketingového řízení lokálního a regionálního rozvoje. Je autorem monografie o marketingovém řízení měst a regionů, uplatňuje se také v poradenské sféře. Mimo marketingové řízení se věnuje ve své vědecko-výzkumné činnosti jednak institucionálním inovacím a jejich roli v regionálním rozvoji a jednak problematice Evropské integrace. Na tato témata publikoval řadu článků. Má zkušenosti s distančním vzděláváním pracovníků praxe, je certifikovaným tutorem distančního vzdělávání v oblasti lokálního a regionálního rozvoje. 

Mgr. Ondřej Slach se ve své vědecko-výzkumné činnosti specializuje na problematiku měkkých (lokalizačních) faktorů a jejich postavení, popř. roli v regionálním a městském rozvoji (s důrazem na staré průmyslové regiony) a také na institucionální koncepty zaměřené na oživení vnitřních měst. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. se koncentruje na problematiku transferu inovací, inovativní koncepty v regionálním rozvoji a finanční instrumenty v regionálním rozvoji. Mgr. Tomáš Boruta se zabývá zejména cestovním ruchem a jeho přínosy pro měskstý marketing a hromadnou dopravou ve městě.

RNDr. Miloslav Šašek CSc. se dlouhodobě specializuje ve svých vědecko-výzkumných aktivitách na problematiku migrací, procesy proměny vzdělanostních struktur a také na praktické aspekty regionálního rozvoje Ústeckého kraje. Ing. Petr Hlaváček se věnuje problematice veřejné sprány, ekonomickým aspektům regionálního rozvoje a rolí institucí v regionálním rozvoji. Ing. Petr Kačírekse zaměřuje na problematiku populačního vývoje a demografických aspektů regionálního rozvoje. 

Bodované výstupy projektu dle RIV:

Publikace v impaktovaných časopisech:

 

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2010): Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region. E+M Ekonomie a Management, roč. 13, č.4, s. 30-46.

HLAVÁČEK, P. (2009): The foreign direct investments in the Usti region: theory, actors and space differentiation . E+M Ekonomie a Management, roč. 12, č. 4, s. 27 -39.  


Publikace v rámcí SCOPUS:

SLACH, O., BORUTA, T. (2012): What can cultural and creative industries do for urban development? Three different stories from the post-socialist industrial city of Ostrava. Quaestiones Geographicae., roč. 31, sv. 4, s. 99-112

SLACH, O., BORUTA, T., BEDNAR, P., KOUTSKY, J. (2013): Stodolní ulice à Ostrava: un exemple de régénération du centre d'une ville post-socialiste en République tchèque. Naissance d'un quartier culturel ou d'un espace de consommation ? Territoire en mouvement. roč.17-18, č. 1, s.. 52-72.

Publikace odborných v časopisech v ČR: 

 

SLACH, O., KOUTSKÝ, J., VRÁBLÍK, P. (2012): Konverze průmyslových brownfields na příkladu Sárska. Studia Oecologica. 2012, roč. 6, č. 2, s. 26-35.

KOUTSKÝ, J. (2010): Kvalita životního prostředí jako měkký faktor ekonomického rozvoje města na příkladu Ústí nad Labem. Studia Oecologica, roč. 4, č. 1, s. 85-92.

 

HAVRLANT, J. (2010): Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska. Zpravodaj hnědé uhlí, roč. 10, č. 2, s. 32 – 38. 


SLACH, O., BORUTA T., RUMPEL, P. (2009): Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher park. Regionální studia, roč. 3, č. 3, s. 38-44.

BEDNÁŘ, P., KOUTSKÝ, J, OLŠOVÁ, P., SLACH, O. (2009): The role of soft factors in the attraction of creative class from the perspective of university students in the cities of Ostrava and Usti nad Labem. GeoScape - Alternative Approaches to Middle–European Geography , roč. 4, č. 2 str. 174-184.

Odborné monografie:

 

 

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J., BORUTA, T. (2012): Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje. Ostrava: ACCENDO (v tisku)
 
RUMPEL, P., SLACH, O. KOUTSKÝ, J. (2008): Měkké faktory regionálního rozvoje. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 186 s.

Certifikovaná metodika:

Koutský, J.; Rumpel, P.; Slach, O.; Olšová, P.; Hlaváček, P.; Toušek, V.; Novák, V. (2012): Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroje posilování regionální odolnosti a adaptability (identifikační kód: 10-ÚÚR-174-2012/01-WD-61-07-1)

Sborníky z konference (databáze Thomson Reuters)

KOUTSKÝ, J. SLACH, O., BORUTA, T. (2011):  Restructuring economies of old industrial regions – local tradition, global trends.  In: Macha, P., Drobík, T. (eds.) Scale of Globalization. Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century.s. 166 -173.

HLAVÁČEK, P., OLŠOVÁ. P (2011): Impact of Globalization and Foreign Direct Investment on the Regional Economies: The Case of the Czech Republic.  In: Macha, P., Drobík, T. (eds.) Scale of Globalization. Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava:  Ostravská univerzita, str. 70-75.

HLAVÁČEK, P., KOUTSKÝ, J. (2011): The polarisation tendencies in localization of foreign direct investments in the Czech republic.  Liberec Economic Forum 2011 - Proceedings of the 10th International Conference, s. 186 -194.

Kapitoly v monografii:

SLACH, O., RUMPEL, P., BORUTA, T. (2011): Transferable Impulses of IBA Emscher Park - Czech Perspective. In:  Reicher, Ch., Niemann, L.,  Uttke, A. (eds): Internationale Bauausstellung Emscher Park: Impulse. Essen: Klartext Verlag, s. 210-220.

HLAVÁČEK, P., OLŠOVÁ P. (2011): Institucionální rámec pro rozvoj města Ústí nad Labem. In: Ústí nad Labem-město v mlze. Ústí nad Labem: Acta Universitatis Purkyniane 168. (v tisku)

KOUTSKÝ, J., TOUŠEK, V., ŠAŠEK, M. (2011): Možné směry rozvoje města  Ústí nad Labem v kontextu soudobých trendů vývoje tradičně průmyslových měst. Acta Universitatis Purkyniane 168. (v tisku)

SLACH, O., KOUTSKÝ, J., RUMPEL, P., BEDNÁŘ, J. (2010): Reimaging of Industrial Cities in Czech Republic: Selected Drivers of Change. In: P. Benneworth (ed.) The Regeneration of Image in Old Industrial Regions: Agents of Change and Changing Agents, Dortmund: Cuvillier Verlag, s.  89-114. 

RUMPEL, P., SLACH, O. (2010): A Bright Future The Dark Hard Coal Region of Ostrava-Karviná. In: Post-mining landscapes, Berlin: JOVIS Verlag, s. 96-103. 

Uspořádání workshopů a konferencí:

19.12 2011 - Workshop: Výzkumné rozpracování tématu hospodářské krize v ČR - teorie, modely a metody hodnocení průběhu a regionálního dopadu (Ústí nad Labem) 

24.- 25. Červen 2010 - Mezinárodní konference: Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace (Ostrava)

25.červen 2008 - Workshop „Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka“(Ostrava)

Prezentace na konferencích:

2011

KOUTSKÝ, J., SLACH, O., RUMPEL, P.: Nástin akademické kritiky dosavadního rozpracování tématu klastrů, možné směry dalšího výzkumu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 

SLACH, O., HROTÍK, M.: Žádost města Ostrava stát se Evropským hlavním městem kultury s využitím průmyslového dědictví. Integrative conversion of mining sites – a promising approach for regional development of former mining regions, Chodov.

RUMPEL, P., SLACH, O.: Governance of shrinking cities in Central European context: The case study of Ostrava´s economic development. Seoul.

2010

SLACH, O.: Základní nástin prostorové organizace kreativních odvětví. Brno: Regionální rozvojová agentura jižní Morava. 

SLACH, O.: Oživení průmyslové krajiny Porúří. Ostrava. 

Bednář, P., Vichánková, D.: Rezidenční development a atraktivita obcí Ostravska. Ostrava: Česká geografická společnost.

KOUTSKÝ, J. : Creative Cities and Soft Factors of Development – Ideological Context of Brownfields Regeneration. Ústí nad Labem: Cobraman


2009

SLACH, O., RUMPEL, P., BORUTA, T.: Rozvoj městského centra v Ostravě v kontextu City-managementu. Bořetice: XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 

BEDNÁŘ, P., SLACH, O.: Location and networking of advanced business services in the regional post-socialist cities. Kraków: Regional Studies Association.

RUMPEL, P., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., KOUTSKÝ, J.: Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. Mönchengladbach: NIERS Institut.

RUMPEL, P., SLACH, O.: The Role of Soft Factors in the Restructuring and Development of Old Industrial Regions of the Czech Republic. Sankt Augustin, Florida: Florida Society of Geographers.

BORUTA, T.: Železnice v ostravském dopravním integrovaném systému. Olomouc: 50 let geografi e na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

2008

SLACH, O., KOUTSKÝ, J.: The role of creative industries in the restructuring of old industrial regions in the Czech Republic. Southampton: University of Southampton.

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J.: Měnící se význam tvrdých a měkkých faktorů rozvoje. Pavlov: XI. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH.

SLACH, O., BORUTA, T.: Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj. Sládkovičovo.

BORUTA, T.: Integrovaný systém veřejné dopravy na Ostravsku. Nitra.

BORUTA, T.: Role integrovaného dopravního systému v polycentrických regionech. Pavlov: XI. Mezinárodní kokvium o regionálních vědách


2007

BORUTA, T.: Integrovaný dopravní systém jako faktor územního rozvoje. : Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů